EU GDPR (ARTICLE 13) KUPBILET.PL

Obowi膮zek informacyjny (na podstawie artyku艂u 13 RODO)

 

Informujemy, 偶e Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest TICKETING SYSTEM z o.o. z siedzib膮 w Bytomiu przy ul. Bernardy艅skiej 1, KRS 0000402436, NIP 6263006457, REGON 242784072 zwana dalej Sp贸艂k膮, operator serwis贸w internetowych dost臋pnych pod adresem www.kupbilet.pl (dalej "Kupbilet.pl").

Pa艅stwa dane osobowe otrzymali艣my od FINCERTO Sp. z o.o. z siedzib膮 w Bytomiu przy ul. Bernardy艅skiej 1, (Kapita艂 zak艂adowy: 50.000,00 z艂; KRS nr 0000159398 (S膮d Rejonowy Katowice-Wsch贸d w Katowicach); Konto bankowe nr 83 1050 1331 1000 0022 8183 5559 w ING BSK SA o/Ruda 艢l膮ska; NIP 641-19-21-650; REGON 273358980) b臋d膮cej Administratorem danych osobowych klient贸w serwisu kupbilet.pl do 31.08.2019 oraz podczas zak艂adania konta, a tak偶e p贸藕niej, w zwi膮zku z transakcjami dokonywanymi przez Pa艅stwa na Kupbilet.pl.
Aby uzyska膰 wi臋cej informacji o przetwarzaniu Pa艅stwa danych osobowych prosimy napisa膰 do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych pod adres e-mail: iod@kupbilet.pl lub na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Kupbilet.pl , ul. Bernardy艅skia 1, 41-902 Bytom.
Cel i podstawa prawna przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych

Przetwarzamy Pa艅stwa dane osobowe, poniewa偶 jest to niezb臋dne do wykonania umowy zawartej z Pa艅stwem, w tym do:

      umo偶liwienia 艣wiadczenia us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 oraz pe艂nego korzystania z Kupbilet.pl, w tym dokonywania transakcji i p艂atno艣ci w Kupbilet.pl;

      zak艂adania i zarz膮dzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obs艂ugi Pa艅stwa konta, transakcji i rozwi膮zywania problem贸w technicznych;

      obs艂ugi reklamacji na Kupbilet.pl;

      obs艂ugi skierowanych do nas zg艂osze艅 (np. przez formularz kontaktowy);

      kontaktowania si臋 z Pa艅stwem, w tym w celach zwi膮zanych ze 艣wiadczeniem us艂ug.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagaj膮 od nas przetwarzania Pa艅stwa danych dla cel贸w podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy te偶 Pa艅stwa dane osobowe w celach wskazanych poni偶ej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sp贸艂ki, kt贸rym jest:

      monitorowanie Pa艅stwa aktywno艣ci oraz wszystkich innych u偶ytkownik贸w, obejmuj膮cej np. wyszukiwanie s艂贸w kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarz膮dzanie Pa艅stwa aktywno艣ci膮 na Kupbilet;

      dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przegl膮danymi przez聽 Pa艅stwa tre艣ciami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczeg贸lnych ofert w ustawieniach Kupbilet lub ustawieniach us艂ug podmiot贸w zewn臋trznych na podstawie Pa艅stwa aktywno艣ci na Kupbilet;

      prowadzenie wobec Pa艅stwa dzia艂a艅 marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpo艣redniego w艂asnych us艂ug Kupbilet, lub us艂ug b膮d藕 towar贸w os贸b trzecich;

      kontaktowanie si臋 z Pa艅stwem, w tym w celach zwi膮zanych z dozwolonymi dzia艂aniami marketingowymi, poprzez dost臋pne kana艂y komunikacji, w szczeg贸lno艣ci, za odr臋bn膮 zgod膮 - przez e-mail oraz telefon;

      wsparcie dla us艂ug kredytowych i ubezpieczeniowych je艣li s膮 oferowane przy dokonania zakupu w serwisie;

      zapewnienie obs艂ugi us艂ug p艂atniczych;

      zapewnienie bezpiecze艅stwa us艂ug, kt贸re 艣wiadczymy drog膮 elektroniczn膮, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewn臋trznych Kupbilet.pl oraz przeciwdzia艂anie oszustwom i nadu偶yciom i zapewnienie bezpiecze艅stwa ruchu;

      monitorowanie Pa艅stwa aktywno艣ci oraz wszystkich innych u偶ytkownik贸w np. wyszukiwania s艂贸w kluczowych, zamieszczania ofert,

      przeprowadzenia bada艅 i analiz mi臋dzy innymi pod k膮tem funkcjonalno艣ci serwisu, poprawy dzia艂ania us艂ug czy oszacowania g艂贸wnych zainteresowa艅 i potrzeb odwiedzaj膮cych;

      obs艂uga Pa艅stwa pr贸艣b przekazywanych w szczeg贸lno艣ci dzia艂owi obs艂ugi u偶ytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie s膮 one zwi膮zane wprost z wykonaniem umowy;

      organizacja program贸w lojalno艣ciowych, konkurs贸w oraz akcji promocyjnych;

      windykacja nale偶no艣ci, prowadzenie post臋powa艅 s膮dowych, arbitra偶owych i mediacyjnych;

      prowadzenie analiz statystycznych;

      przechowywanie danych dla cel贸w archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalno艣ci (wykazania spe艂nienia przez nas obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa).

 

Po wyra偶eniu na to odr臋bnej zgody, przetwarzamy Pa艅stwa dane osobowe tak偶e w innych celach, jak:

      zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

      organizacji konkurs贸w oraz akcji promocyjnych;

      dostarczanie newsletteru lub notyfikacji "web push".

Zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych, mo偶na wycofa膰 w dowolnym momencie w ten sam spos贸b w jaki zosta艂a wyra偶ona. B臋dziemy przetwarza膰 Pa艅stwa dane osobowe do czasu wycofania zgody.

Wym贸g podania danych osobowych zwi膮zany jest z zawarciem z Pa艅stwem umowy oraz jej wykonaniem (艣wiadczeniem us艂ugi), zakres danych obejmuje:

      adres e-mail, has艂o, Imi臋 i Nazwisko (w przypadku konta anonimowego po艂膮czonego z Facebook) lub

      adres e-mail, has艂o i login (w przypadku konta anonimowego) lub

      adres e-mail, has艂o, login, Imi臋 i Nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (w przypadku konta pe艂nego) lub

      adres e-mail, has艂o, login, Imi臋 i Nazwisko, adres, numer telefonu, NIP (w przypadku konta dla firm).

Je艣li z jakiego艣 powodu nie podadz膮 Pa艅stwo tych danych osobowych, niestety nie b臋dziemy mogli zawrze膰 z Pa艅stwem umowy, a w konsekwencji nie b臋dzie mo偶liwe korzystanie z Kupbilet.pl.

Je偶eli wymagaj膮 tego przepisy prawa, mo偶emy wymaga膰 od Pa艅stwa podania innych danych niezb臋dnych np. ze wzgl臋d贸w rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Pa艅stwa danych jest dobrowolne.

Uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spe艂nienie wszystkich Pa艅stwa praw wynikaj膮cych z og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych (zwanego RODO), tj. prawo dost臋pu, sprostowania oraz usuni臋cia Pa艅stwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a tak偶e prawo do wyra偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych.

Z uprawnie艅 tych mo偶na skorzysta膰, gdy:

      w odniesieniu do 偶膮dania sprostowania danych: w razie zauwa偶enia, 偶e dane s膮 nieprawid艂owe lub niekompletne;

      w odniesieniu do 偶膮dania usuni臋cia danych: gdy dane nie b臋d膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, dla kt贸rych zosta艂y zebrane przez Sp贸艂k臋; cofniesz swoj膮 zgod臋 na przetwarzanie danych; zg艂osisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane b臋d膮 przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny by膰 usuni臋te w celu wywi膮zania si臋 z obowi膮zku wynikaj膮cego z przepisu prawa lub dane zosta艂y zebrane w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oferowanych dziecku;

      w odniesieniu do 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane s膮 nieprawid艂owe 鈥 mo偶na 偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania Pa艅stwa danych na okres pozwalaj膮cy nam sprawdzi膰 prawid艂owo艣膰 tych danych; Pa艅stwa dane b臋d膮 przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie b臋d膮 Pa艅stwo chcieli, aby zosta艂y usuni臋te; Pa艅stwa dane nie b臋d膮 nam ju偶 potrzebne, ale mog膮 by膰 potrzebne Pa艅stwu do obrony lub dochodzenia roszcze艅; lub w razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 鈥 do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie s膮 nadrz臋dne wobec podstawy sprzeciwu;

      w odniesieniu do 偶膮dania przeniesienia danych: przetwarzanie Pa艅stwa danych odbywa si臋 na podstawie Pa艅stwa zgody lub umowy zawartej z Pa艅stwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa si臋 w spos贸b automatyczny.

Maj膮 Pa艅stwo prawo wnie艣膰 skarg臋 w zwi膮zku z przetwarzaniem przez nas Pa艅stwa danych osobowych do organu nadzorczego, kt贸rym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Z prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych, mo偶na skorzysta膰 gdy:

      przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych odbywa si臋 na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla cel贸w statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczeg贸ln膮 sytuacj臋, w kt贸rej si臋 Pa艅stwo znale藕li,

      Pa艅stwa dane osobowe przetwarzane s膮 na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, w tym s膮 profilowane dla tego celu.

 

Pa艅stwa dane osobowe udost臋pniamy Organizatorom imprez, na kt贸re nabywane s膮 bilety na Kupbilet.pl, podmiotom wspieraj膮cym nas w 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮,聽 zapewniaj膮 us艂ugi p艂atnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonuj膮 us艂ugi konsultingowe lub audytowe, wspomagaj膮 obs艂ug臋 u偶ytkownik贸w Kupbilet.pl, wspieraj膮 promocj臋 ofert, wsp贸艂pracuj膮 w ramach kampanii marketingowych. Mo偶emy przekaza膰 Pa艅stwa dane osobowe organom publicznym walcz膮cym z oszustwami i nadu偶yciami.

Ze wzgl臋du na konieczno艣膰 zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Kupbilet robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania u偶ytkownik贸w naszej platformy handlowej nie nosz膮 znamion zachowa艅 robot贸w. W takiej sytuacji mo偶emy ujawni膰 Google LLC Tw贸j adres IP.

Przechowujemy Pa艅stwa dane osobowe do czasu imprezy na kt贸r膮 nabyto bilet, a tak偶e po jej zako艅czeniu w celach:

      dochodzenia roszcze艅 w zwi膮zku z wykonywaniem umowy,

      post臋powa艅 reklamacyjnych,

      wykonania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w tym w szczeg贸lno艣ci podatkowych i rachunkowych,

      zapobiegania nadu偶yciom i oszustwom,

      statystycznych i archiwizacyjnych,

      maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zako艅czenia imprezy.

Przechowujemy Pa艅stwa dane osobowe dla cel贸w marketingowych do momentu wniesienia przez Pa艅stwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku organizacji program贸w lojalno艣ciowych, konkurs贸w oraz akcji promocyjnych 鈥 b臋dziemy przetwarza膰 Pa艅stwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wr臋czania nagr贸d. W celu rozliczalno艣ci tj. udowodnienia przestrzegania przepis贸w dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych b臋dziemy przechowywa膰 dane przez okres, w kt贸rym Sp贸艂ka zobowi膮zana jest do zachowania danych lub dokument贸w je zawieraj膮cych dla udokumentowania spe艂nienia wymaga艅 prawnych i umo偶liwienia kontroli ich spe艂nienia przez organy publiczne.

Pa艅stwa dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, kt贸rymi s膮 standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisj臋 Europejsk膮.

Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak偶e nie b臋dzie to wywo艂ywa膰 wobec Pa艅stwa 偶adnych skutk贸w prawnych lub w podobny spos贸b istotnie wp艂ywa膰 na Pa艅stwa sytuacj臋.

Profilowanie danych osobowych przez Kupbilet.pl polega na przetwarzaniu Pa艅stwa danych (r贸wnie偶 w spos贸b zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niekt贸rych informacji o Tobie, w szczeg贸lno艣ci do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowa艅.The administrator of your personal data is Ticketing System Sp贸艂ka z o.o., with its registered seat at Bytom, ul. Bernardy艅ska 1, KRS 0000402436, NIP(Tax no.) 6263006457, REGON 242784072.

COPYRIGHT 2011-2009. Trademarks TickEventum, KupBilet.pl i EprintON are managed by FINCERTO Sp. z o.o. Share Capital: 50.000,00 z艂;
KRS nr 0000159398 (Regional Court Katowice-Wschod in Katowice);Bank Account no 83 1050 1331 1000 0022 8183 5559 at ING BSK SA o/Ruda 艢l膮ska; NIP 641-19-21-650; REGON 273358980
NoTextK0147
Logo TickEventum
Logo Printimus
Logo Printimus Pinball
Logo Facebook
Logo Dotpay
Logo Przelewy24
Logo Przelewy24