PRIVACY POLICY KUPBILET.PL

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie kupbilet.pl lub innych domenach administrowanych przez TICKETING SYSTEM Sp. z o.o. odnoszących się do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności.
 
 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest TICKETING SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Bernardyńskiej 1, KRS 0000402436, NIP 6263006457, REGON 242784072 zwana dalej Spółką.
 
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie Danych Osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 
 1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) (tzw. "bezpieczne połączenie").
 
 1. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 
 1. Spółka jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na notyfikacje web push.
 
 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Ochrony Prywatności.
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli zapisał się na newsletter,
  6. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą, jeżeli zapisał się na notyfikacje web push.
 
 1. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. w trakcje składania zamówienia w Serwisie,
  3. poprzez gromadzenie plików "cookies" [patrz menu Pliki Cookies w stopce Serwisu],
  4. zbieranie informacji związanych z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA), takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, płeć, wiek, zainteresowania, lokalizacja, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi. Administrator nie przekazuje do Google Inc. z siedzibą w USA danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje,
  5. piksel Facebooka, dzięki któremu serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje on w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook.
  Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w pkt. 8 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług oraz przeprowadzenia kampanii marketingowych.
 
 1. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w Serwisie robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania czy zachowania użytkowników naszego Serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google Inc. Twój adres IP
 
 1. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane "cookies" lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.
 
 1. Ograniczenie lub zablokowanie obsługi plików "cookies", może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu, dla którego stosowanie tych plików jest niezbędne.
 
 1. Administrator zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika jednak niezbędne w celu realizacji zamówień złożonych w Serwisie.
 
 1. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 
 1. W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru PESEL i dokumentu tożsamości. W regulaminie Usługi mogą zostać wskazane inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z Usługi.
 
 1. Dane Osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Spółka ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym:
  1. na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania czy organizatorom wydarzeń o podwyższonym stopniu ryzyka),
  2. gdy użytkownik wyrazi na to zgodę,
  3. gdy będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.
 
 1. Do danych osobowych zbieranych od Użytkowników Serwisu mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Administratora oraz podmioty działające w jego imieniu.  Zobowiązani są oni do zachowania tych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym.
 
 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli Spółka jest ich administratorem) ma w dowolnym momencie prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
 1. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych na spersonalizowanym profilu w Serwisie, jeżeli taki posiada.
 
 1. Usunięcie Danych Osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 
 1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Spółce jest możliwy drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w menu Konsultant online w stopce Serwisu.
 
 1. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby realizacji zawartej umowy bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych
 
 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Spółka będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 
 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis kupbilet.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałaniu, zwalczaniu, a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2-COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 32a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO).
 2.  
  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w menu - Kontakt - w stopce serwisu.
 
Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-16The administrator of your personal data is Ticketing System Spółka z o.o., with its registered seat at Bytom, ul. Bernardyńska 1, KRS 0000402436, NIP(Tax no.) 6263006457, REGON 242784072.

COPYRIGHT 2011-2009. Trademarks TickEventum, KupBilet.pl i EprintON are managed by FINCERTO Sp. z o.o. Share Capital: 50.000,00 zł;
KRS nr 0000159398 (Regional Court Katowice-Wschod in Katowice);