TERMS AND CONDITIONS KUPBILET.PL

Regulamin korzystania z systemu obsługi rezerwacji dystrybucji biletów na imprezy oraz sprzedaży towarów – wersja 1642 – stan na dzień 16 września 2021 r.

Regulamin uwzględnia przepisy wynikające z:

(1)           Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 t.j.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
w szczególności zaś art. 8 przedmiotowej ustawy;

(2)           Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako „RODO" (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

(3)           Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2020.344 t.j.) o prawach konsumenta – w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość;

(4)           Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2019.1145 t.j.) Kodeks Cywilny – w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem;

(5)           Ustawy z dnia 20 marca 2009 r.  (Dz.U.2019.2171 t.j.) o bezpieczeństwie imprez masowych;

 

§ 1. Zasady Ogólne

1.         Definicje pojęć i zwrotów używanych w niniejszym Regulaminie.

a.       KupBilet – znak towarowy, określający system rezerwacji i dystrybucji biletów na imprezy;

Operatorem serwisu oraz administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest TICKETING SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Bernardyńskiej 1, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, KRS 0000402436, NIP 6263006457, REGON 242784072, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, zwana dalej Spółką. Ilekroć w niniejszym Regulaminie oraz w korespondencji przywołana zostanie nazwa KupBilet należy przez to rozumieć Spółkę;

b.       impreza – każde zorganizowane widowisko skierowane do publiczności, która odbywa się
w danym dniu i o danej godzinie;

c.       Organizator – osoba fizyczna lub prawna, będąca właścicielem praw do imprezy i realizująca to prawo samodzielnie bądź poprzez inne osoby fizyczne lub prawne, które w jej imieniu zajmują się organizowaniem imprezy; w zakresie obsługi rezerwacji i dystrybucji biletów Organizator jest reprezentowany przez KupBilet (na mocy osobnej umowy łączącej obie strony), z tym że stroną w umowie sprzedaży biletów jest Organizator; szczególne warunki tej umowy są określone osobno dla każdego Organizatora i przesyłane są w jasnej i zrozumiałej formie, wyrażonej prostym językiem w wiadomości e-mail wysyłanej  w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową  sprzedaży;

d.       system rezerwacji biletów, KupBilet.pl zwany dalej systemem – jeden z elementów komputerowego serwisu Spółki, który umożliwia obsługę procesu rezerwacji przy wykorzystaniu algorytmu (procedur postępowania) będących własnością KupBilet i osób z nią współpracujących;

e.       użytkownik – każda osoba, która ukończyła trzynaście lat, nie podlega ograniczeniom zdolności do czynności prawnych wynikającym z czynników innych niż wiek i wykorzystuje system do dokonania rezerwacji w celu późniejszego nabycia biletów lub zakupu towarów;

f.        zakres funkcjonalny systemu – aktualnie dostępne możliwości związane z działaniem systemu
i otoczeniem techniczno-prawnym, które może mieć wpływ zarówno na szybkość, jak i sposób wykorzystania systemu przez KupBilet i użytkownika oraz pośrednio przez Organizatora;

g.       bilet – materialne lub niematerialne i jedyne potwierdzenie nabytego prawa wynikającego z umowy sprzedaży; jest to także uproszczone oznaczenie całokształtu procesu rezerwacji, zapłaty
i dystrybucji praw do wybranego przez użytkownika miejsca na imprezie; wejście na imprezę jest możliwe wyłącznie za okazaniem ważnego biletu;

h.       wydruk własny biletu – jedna z form biletu, traktowana na równi z klasycznym biletem, jednak fizyczne wykonanie tej formy biletu spoczywa na użytkowniku, który jest zobowiązany samodzielnie dokonać wydruku na odpowiedniej drukarce; otworzenie pliku (wyświetlenie pliku .pdf) biletu jest równoznaczne z jego odbiorem osobistym. Bilet jest dostępny do wydruku własnego po zalogowaniu się do systemu KupBilet w szczegółach danej rezerwacji, w zakładce Moje Konto; bilety nie są wysyłane e-mailem;

i.         konto bankowe – specjalnie utworzone przez Organizatora konto bankowe, na które wpływać będą opłaty za zamówione bilety;

j.         dystrybucja biletów – działania polegające na umożliwieniu odbioru (otrzymania) biletu użytkownikowi, który korzystając z systemu zarezerwował bilety ; niektóre formy odbioru mogą wymagać działań ze strony użytkownika, za które ponosi on wyłączną odpowiedzialność;

k.       koszyk – umowne określenie identyfikujące stan w jakim znajdują się rezerwowane bilety; bilety znajdujące się w koszyku są przyporządkowane danemu użytkownikowi;

l.         wybór miejsca – wskazanie przez użytkownika konkretnego miejsca na planie widowni, celem ewentualnego jego zarezerwowania;

m.     wstępna rezerwacja – przeniesienie wybranego miejsca do koszyka celem jego późniejszego nabycia na drodze zawarcia umowy kupna-sprzedaży prawa do tego miejsca;

n.       zawarcie umowy – moment, w którym użytkownik naciska widoczny na ekranie – przycisk „Potwierdź i zapłać"; od tego momentu przyjmuje się, iż użytkownik zawarł z Organizatorem umowę sprzedaży prawa do uczestniczenia w imprezie Organizatora lub umowę sprzedaży towarów; prawo to – po dokonaniu przez użytkownika odpowiedniej wpłaty - zostanie potwierdzone odpowiednim biletem lub innym potwierdzeniem zawarcia umowy; treść umowy wraz z wymaganymi przez prawo informacjami jest dostępna na stronie internetowej systemu; w zakresie dotyczącym osób, które ukończyły trzynaście lat, a nie osiągnęły jeszcze pełnej zdolności do czynności prawnych – uznaje się, iż poprzez fakt umożliwienia takiej osobie, przez jej przedstawiciela ustawowego, korzystania z komputera oraz dostępu do internetu i innych środków komunikacji wykorzystywanych przez system, przedstawiciel ustawowy zgadza się na zawarcie takiej umowy przez tę osobę;

o.       link rejestracyjny – specjalny (unikalny) ciąg znaków umieszczany w korespondencji do użytkownika, który pozwala na złożenie oświadczenia woli potwierdzającego zarejestrowania się w systemie zgodnie z Regulaminem;

p.       logowanie – proces autoryzowania użytkownika w systemie polegający na prawidłowym podaniu wymaganych informacji; zazwyczaj jest to identyfikator i hasło;

q.       kod rezerwacji – unikalny ciąg ośmiu znaków (cyfry i litery alfabetu angielskiego – bez znaków charakterystycznych dla języka polskiego), który identyfikuje zarezerwowane miejsca;

r.        numer odbiorczy – wartość liczbowa umożliwiająca zidentyfikowanie biletów zakupionych przez użytkownika – wartość ta jest unikalna w ramach jednej imprezy i wraz z kodem rezerwacji służy również weryfikacji odbierającego bez konieczności ujawniania jego danych osobowych;

s.        koszt rezerwacji – cena wskazana w sposób wyraźny, jaką płaci użytkownik z tytułu wykorzystania systemu do wygodnego rezerwowania biletów; opłata ta jest doliczana do ceny biletów i w razie ich nabycia nie podlega zwrotowi;

t.        koszt dystrybucji – opłata wskazana w sposób wyraźny, wynikająca z wybranego sposobu dostawy/odebrania biletów  ;

u.       rezerwacja prowadząca – rezerwacja główna; w przypadku dokonania więcej niż jednej rezerwacji, możliwe jest połączenie jej z inną rezerwacją, wtedy rezerwacja główna definiuje pozostałym rodzaj i adres dostawy, dzięki łączeniu rezerwacji możliwe jest obniżenie kosztów przesyłki;

v.       inne opłaty – opłata wskazana w sposób wyraźny, jaką płaci użytkownik z tytułu skorzystania z wybranych funkcjonalności systemu;

w.     konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z KupBilet czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

x.       kod zniżkowy – ciąg znaków, który należy wpisać w koszyku zamówień, dzięki czemu będzie możliwy zakup biletów w niższej cenie;

y.       kod umożliwiający zakup biletów – ciąg znaków umożliwiający zakup biletów na daną imprezę lub wybrane miejsca nieprzeznaczone do sprzedaży ogólnej, który należy wpisać w koszyku zamówień;

z.       Osoba zaszczepiona - Użytkownik, inna osoba mająca być uczestnikiem Imprezy, która przyjęła jedną (w przypadku szczepionek jednodawkowych) lub dwie (w przypadku szczepionek dwudawkowych) dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dopuszczonej do obrotu w Unii Europejskiej, która posiada stosowne zaświadczenie, a od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki (pierwszej w przypadku szczepionki jednodawkowej albo drugiej w przypadku szczepionki dwudawkowej) upłynęło co najmniej 14 dni; zaświadczeniem może być wydruk wydany przez punkt szczepień lub lekarza zawierający kod QR, zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta zawierające kod QR lub zaświadczenie zawierające kod QR w formie elektronicznej dostępne w aplikacjach "moje Internetowe Konto Pacjenta" albo "mObywatel".

 

2.         Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 Ustawy (1) – określa się co następuje:

a.       zakres działania systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji użytkownika, a także obsłudze rezerwacji i dystrybucji prawa do miejsc na widowni imprezy Organizatora; elementem tej usługi są także czynności wykonywane przez Spółkę w trakcie procesów zmierzających do prawidłowej dystrybucji biletów, które stanowią materialne potwierdzenie wspomnianego prawa;

b.       zgodnie z testami przeprowadzonymi przez KupBilet wymagania techniczne związane z powyższą usługą nie odbiegają w żadnej mierze od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci internetowej; wystarczy posiadać komputer z dostępem do internetu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów sieci; jednak ze względu na różnorodność stosowanego oprogramowania i wynikające z tego możliwe nieprzewidziane zadziałanie systemu, KupBilet nie może gwarantować każdemu chętnemu użytkownikowi, iż będzie mógł zarezerwować wybrane przez siebie miejsce;

c.       użytkownikowi zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz działania w jakikolwiek sposób na szkodę zarówno KupBilet, Organizatora, systemu oraz innych użytkowników; każde przekroczenie obowiązującego prawa będzie przedmiotem wszczęcia wszelkich działań mających na celu ustalenie i ukaranie sprawcy;

d.       warunkiem użycia systemu przez użytkownika jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, który jest podstawą korzystania z systemu; KupBilet wraz z Organizatorem zakładają, iż każdy użytkownik podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi rezerwacji i dystrybucji) ponosi tylko i wyłącznie użytkownik; do użytkownika należy także dbałość o zachowanie w tajemnicy przed innymi osobami wszelkich informacji służących jednoznacznej identyfikacji użytkownika i nabytych przez niego biletów; KupBilet ani Organizator nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez użytkownika takich informacji;

3.         Wymogi techniczne, jakie powinno spełniać urządzenie użytkownika dla poprawnego funkcjonowania systemu:

a.       Oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu musi spełniać następujące warunki:

                                                    3.a.i.      posiada zainstalowaną przeglądarkę stron html  spełniającą standard protokołu Hypertext Transport Protocol;

                                                  3.a.ii.      udostępnia zapis danych w plikach cookies danego urządzenia;

                                                3.a.iii.      umożliwia wykonywanie skryptów JavaScript (standard ECMAScript);

                                                3.a.iv.      umożliwia drukowania plików Portable Document Format (PDF - format plików obsługiwany  przez program Adobe Reader)

b.       Przepustowość łącza internetowego zalecana jest powyżej 1Mb/s

c.       Bezpieczeństwo wszystkich działań użytkownika w sieci zależy w bardzo dużym stopniu od dbałości użytkownika o zabezpieczenie własnego komputera. Bez względu na metody bezpieczeństwa stosowane przez KupBilet, każdy użytkownik internetu ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo własnego komputera i systemu operacyjnego, za co użytkownik odpowiada osobiście. KupBilet nie ponosi odpowiedzialności za brak dbałości użytkownika o bezpieczeństwo jego działań w sieci. Użytkownik powinien stosować program antywirusowy z aktualną bazą wirusów oraz osobisty firewall. Elementy te zabezpieczają komputer przed ingerencją niepożądanych akcji od strony sieci.

4.         Zgodnie z art. 15 ust. 3 Ustawy (5) System odmawia sprzedaży biletów osobom, wobec których:

a.       zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969 t.j. );

b.        zastosowano zakaz klubowy lub zakaz zagraniczny;

c.       zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy masowej.

§ 2. Rejestracja w systemie

1.         Do pełnego korzystania z systemu niezbędne jest zarejestrowanie się użytkownika w bazie danych. Rejestracja może zostać dokonana w dwóch trybach, a proces zakupu biletów na wybrane imprezy także w trzecim trybie tzw. „bez rejestracji":

a.       tryb pełny – wymaga podania wszystkich danych, o które prosi system:

                                                    1.a.i.      identyfikator (zwany też loginem) – unikalna kombinacja znaków przyporządkowana danemu użytkownikowi; system weryfikuje każdy nowy identyfikator i nie dopuszcza do pojawienia się duplikatów; minimalna długość identyfikatora to 4, a maksymalna długość identyfikatora to 20 znaków alfanumerycznych z wyłączeniem niektórych znaków specjalnych;

                                                  1.a.ii.      hasło – kombinacja znaków w założeniu znana wyłącznie posiadaczowi identyfikatora, która służy autoryzacji przy logowaniu; hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne; do zalogowania się w systemie niezbędne jest prawidłowe podanie identyfikatora i hasła;

                                                1.a.iii.      dane identyfikacyjne – informacje dotyczące imienia, nazwiska i adresu
e-mailowego rejestrowanego użytkownika; cała korespondencja elektroniczna będzie kierowana na podany adres e-mailowy, który dodatkowo służy weryfikacji oświadczeń woli, a także – pośrednio - tożsamości użytkownika;

                                                1.a.iv.      dane kontaktowo - adresowe – informacje dotyczące adresu użytkownika oraz numeru telefonu kontaktowego, służące realizacji niektórych opcji związanych z działaniem systemu w zakresie nabywania biletów (wysyłka listem poleconym, pocztą kurierską oraz inne sposoby wymagające pełnego adresu odbiorcy i/lub numeru telefonu kontaktowego);

b.       tryb anonimowy – wymaga podania minimalnej ilości danych niezbędnych do korzystania z systemu:

                                                   1.b.i.      identyfikator (zwany też loginem) – unikalna kombinacja znaków przyporządkowana danemu użytkownikowi; system weryfikuje każdy nowy identyfikator i nie dopuszcza do pojawienia się duplikatów; minimalna długość identyfikatora to 4, a maksymalna długość to 20 znaków alfanumerycznych z wyłączeniem niektórych znaków specjalnych;

                                                  1.b.ii.      hasło – kombinacja znaków w założeniu znana wyłącznie posiadaczowi identyfikatora, która służy autoryzacji przy logowaniu; hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne; do zalogowania się w systemie niezbędne jest prawidłowe podanie identyfikatora i hasła;

                                                1.b.iii.      dane kontaktowe – informacje dotyczące adresu e-mailowego rejestrowanego użytkownika; cała korespondencja elektroniczna będzie kierowana na podany adres e-mailowy, który dodatkowo służy weryfikacji oświadczeń woli, a także – pośrednio - tożsamości użytkownika; podanie numeru telefonu jest dobrowolne;

c.       tryb zakupu bez rejestracji – przy wybranych wydarzeniach może być udostępnione dokonywania umowy sprzedaży biletów bez potrzeby rejestracji użytkownika. Jednakże w celu wygodnej komunikacji z użytkownikiem oraz późniejszego ewentualnego informowania o zmianach w organizacji imprez lub potrzeby komunikacji, reklamacji czy zwrotów zalecany jest zakup w trybie użytkownika z zarejestrowanym kontem w systemie Kupbilet.pl.

2.         Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, system wysyła na podany przez użytkownika adres e-mailowy, potwierdzenie dokonania próby rejestracji wraz z informacją, co należy zrobić aby potwierdzić wolę zarejestrowania się w systemie. Brak potwierdzenia skutkuje odrzuceniem wniosku rejestracyjnego przez system i usunięcie z bazy – po upływie okresu ważności linku rejestracyjnego - danych podanych przez rejestrującego się. Nieotrzymanie takiej informacji przez użytkownika oznacza niedokonanie rejestracji. Ponieważ KupBilet nie jest w stanie wpływać na sprawność funkcjonowania sieci internetowej, nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki niedojścia rejestracji do skutku. W razie nieotrzymania maila z linkiem aktywacyjnym, zaleca się aby użytkownik sprawdził, czy mail taki nie został zakwalifikowany do tzw. spamu.

3.         Rejestracji nie można dokonać w inny sposób jak tylko wynikający z powyższych zasad. KupBilet ani Organizator nie dokonują rejestracji w imieniu stron trzecich i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne niepożądane przez użytkownika skutki braku rejestracji w systemie.

4.         Każdy użytkownik, który dokonał rejestracji w trybie anonimowym, może w każdej chwili uzupełnić dane wymagane przez tryb pełny. Dokonanie odwrotnej operacji jest niemożliwe.

5.         Użytkownik, który korzysta z anonimowego trybu rejestracji dobrowolnie zgadza się na ograniczenia w możliwościach wykorzystywania systemu; szczególnie w zakresie dostępnych opcji odbioru biletów oraz zakresu reklamacji w razie zagubienia bądź zapomnienia informacji umożliwiających odbiór biletów przez użytkownika. Dopuszcza się - w razie braku opcji odbioru własnego dla danej imprezy - żądanie przez system podania przez użytkownika - zarejestrowanego w trybie anonimowym - adresu dostawy biletów.

6.         Ze względu na sposób działania systemu i specyfikę procesu rezerwacji i dystrybucji biletów, usunięcie rejestracji użytkownika z bazy danych systemu jest możliwe tylko i wyłącznie na jego żądanie wyrażone w formie co najmniej listu elektronicznego. Usunięcie takie jest możliwe tylko jeśli dany użytkownik nie dokonał dotychczas w systemie żadnej transakcji i nie obejmuje loginu takiego użytkownika. W innym przypadku możliwa jest jedynie blokada konta użytkownika. Konto zablokowane będzie usunięte po upływie okresu przedawnienia roszczeń w związku z transakcjami dokonanymi przez użytkownika.

7.         KupBilet zastrzega sobie możliwość samodzielnego usunięcia tych rejestracji, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu. Zarówno KupBilet, jak i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki takiego usunięcia.

8.         Organizator może zastrzec, iż użytkownicy zarejestrowani w trybie anonimowym nie mogą korzystać z systemu przy rezerwowaniu miejsc na daną imprezę.

9.         Dodatkowo, na wniosek Organizatora wynikający z obowiązujących przepisów prawa (ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych) użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych, do których zalicza się w szczególności: numer PESEL, nazwę i numer dowodu tożsamości należące zarówno do użytkownika, jak i do osób trzecich, dla których nabywa on bilety. W takich przypadkach Kupbilet każdorazowo weryfikuje podstawę prawną żądania tych danych.

10.     Odpowiedzialność za kompletność i rzetelność podawanych danych spoczywa na użytkowniku. Dodatkowo w przypadku zakupu biletów dla osób trzecich, użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie od tej osoby upoważnienia do podania odpowiednich danych tej  osoby do systemu, oraz za powiadomienie go o fakcie podania powyższych danych do bazy systemu KupBilet.

11.     Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych przez Kupbilet zostały wskazane w § 12 ust. 1

§ 3. Rezerwacja

1.         Każdy – za wyjątkiem sytuacji wynikającej z §2 ust. 8 niniejszego Regulaminu - zarejestrowany użytkownik może – po zalogowaniu się w systemie – dokonać rezerwacji wybranych przez siebie miejsc. W wyniku dokonanej selekcji miejsc użytkownik może – poprzez działania zgodne z funkcjonalnością systemu oraz niniejszym Regulaminem i instrukcjami przekazywanymi przez system pocztą elektroniczną – dokonać nabycia biletów.

2.         Wybór miejsca następuje poprzez odpowiednie wskazywanie przez użytkownika na ekranie monitora lub innego urządzenia tych miejsc, które – będąc oznaczone jako dostępne – znajdują się w zakresie zainteresowania tego użytkownika. W przypadku użytkowników ze statusem osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (NPSP) oraz osób ze znaczną niepełnosprawnością lub dzieci do lat 16 z niepełnosprawnością (EASYACCESS) zakup danego użytkownika możliwy jest tylko w sektorach z biletami o danym statusie.

3.         Dostępność i niedostępność miejsc jest zilustrowana w sposób charakterystyczny dla sieci internetowej (reakcja systemu, bądź jej brak na kliknięcie w określone miejsce). Przyjmuje się, iż każdy zarejestrowany użytkownik posiada podstawową wiedzę na temat działania Internetu oraz zdaje sobie sprawę  jak jego działania wpływają na działanie systemu (np.: działania skierowane na zakup produktu).

4.         Przebieg procesu rezerwacji miejsca zależny jest od specyfiki danego wydarzenia. W niektórych przypadkach system wymaga wcześniejszego zalogowania bez którego nie ma możliwości zakupu a nawet wglądu w dostępność miejsc, produktów czy gadżetów. W Kupbilet wyróżnione jest kilka typów sprzedaży:

a.       należy wybrać konkretne wydarzenie, pojawi się podstrona prezentująca opis wydarzenia lub schemat widowni albo sektorów, obraz czy rysunek odpowiedni dla danej imprezy z podziałem kolorystycznym odzwierciedlającym pułapy cenowe, objaśnione w legendzie;

b.       Sprzedaż w trybie podstawowym:

                                                   4.b.i.      Sprzedaż z wyborem miejsc z planu:

4.b.i.1.              na schemacie uwidocznione są wszystkie sektory lub miejsca, jednak te dostępne dla rozróżnienia, oznaczone są odpowiednim kolorem, obszary koloru szarego nie są dostępne;

4.b.i.2.              po wybraniu fragmentu widowni/sektora czy innej opcji, jeżeli będzie to wynikało ze specyfiki danej imprezy, pojawi się bardziej szczegółowy schemat, uwzględniający stan dostępności miejsc na dany moment odświeżania strony;

4.b.i.3.              jeżeli w wydarzeniu lub sektorze możliwy jest wybór konkretnych miejsc to dostępne miejsca wraz z przypisanymi do nich numerami zaznaczone będą odpowiednim kolorem, odzwierciedlającym przyporządkowaną cenę i  ich dostępność; w przeciwnym wypadku (sprzedaż bez możliwości wyboru miejsca) pojawi się przycisk umożliwiający dodawanie miejsc do koszyka;

4.b.i.4.              kliknięcie w wybrane, dostępne miejsce/opcję powoduje umieszczenie odpowiedniego miejsca/opcji w koszyku i wstępne zarezerwowanie biletu (w sprzedaży bez możliwości wyboru miejsca każdorazowe kliknięcie w przycisk powoduje dodanie do koszyka jednego miejsca lub pakietu) - jest to pierwszy krok dokonania rezerwacji;

4.b.i.5.              inni użytkownicy, którzy chcieliby w tym momencie wybrać to miejsce zobaczą je jako niedostępne; miejsce jest przechowywane w koszyku przez czas określony dla danej imprezy - domyślnie jest to 20 minut, po usunięciu z koszyka, miejsce zostaje ponownie udostępnione innym użytkownikom;

                                                  4.b.ii.      Sprzedaż z wyborem miejsc z listy:

4.b.ii.1.            na schemacie uwidocznione są wszystkie kategorie cenowe, sektory lub miejsca;

4.b.ii.2.            po wybraniu fragmentu widowni/sektora czy innej opcji, jeżeli będzie to wynikało ze specyfiki danej imprezy, pojawi się formularz, uwzględniający stan dostępności miejsc na dany moment odświeżania strony;

4.b.ii.3.            dalej należy postępować zgodnie z logika zakupów internetowych wybierając odpowiednie opcje w formularzu; jeżeli w danej kategorii cenowej lub sektorze nie ma już wolnych miejsc to w formularzu nie będzie możliwości ich wyboru;

4.b.ii.4.            po wybraniu odpowiednich pozycji w formularzu każdorazowe kliknięcie w przycisk „Dodaj do koszyka" powoduje dodanie do koszyka jednego miejsca lub pakietu - jest to pierwszy krok dokonania rezerwacji;

4.b.ii.5.            miejsce jest przechowywane w koszyku przez czas określony dla danej imprezy - domyślnie jest to 20 minut, po usunięciu z koszyka, miejsce zostaje ponownie udostępnione innym użytkownikom;

                                                4.b.iii.      po zakończeniu wybierania miejsc należy przejść do KOSZYKA poprzez przycisk "DO KOSZYKA >" i zapoznać się z pełną listą zamówionych miejsc; miejsca z listy można usuwać zaznaczając znacznik USUŃ przy danej pozycji i wciskając klawisz "AKTUALIZUJ / USUŃ ZAZNACZONE MIEJSCA";

                                                4.b.iv.      zastrzeżenie Organizatora oraz specyfika danej imprezy, może wymagać w tym miejscu podania danych osób – przyjaciół (znajomych), dla których rezerwowane są bilety, podczas takiej operacji każdorazowo użytkownik oświadcza, że poinformował daną osobę o fakcie podania jej danych osobowych w celach weryfikacyjnych, a ta się na to zgodziła; rozumie się przez to, działanie zgodne z oświadczeniem, odpowiednia klauzula będzie każdorazowo widoczna i konieczna do potwierdzenia;

                                                  4.b.v.      do kolejnego kroku – drugiego – przechodzimy klikając przycisk „ZATWIERDŹ" - teraz użytkownik wybiera sposób w jaki chce otrzymać bilety/produkty, spośród dostępnych w danym momencie i na danej imprezie; główne dostępne opcje to: wysyłka biletu (wybór sposobu dostawy) oraz wydruk własny biletu (wydruk z systemu KupBilet), dopuszcza się też wydruk własny tak zwanego vouchera wymienialnego w kasie na bilet (również z systemu KupBilet); dostępność poszczególnych opcji otrzymania biletów zależna jest od odrębnych ustaleń z Organizatorem;

                                                4.b.vi.      przy wyborze opcji wysyłki biletów, w tym kroku użytkownik winien upewnić się, iż wyświetlony domyślny adres dostawy zgodny jest z jego oczekiwaniami;

                                              4.b.vii.      w tym kroku użytkownik wybiera również sposób w jaki chce dokonać płatności za bilety, spośród dostępnych w danym momencie oraz konieczność otrzymania faktury VAT za zakupy; dostępność rodzajów płatności oraz poszczególnych kanałów płatności natychmiastowych zależna jest od osobnych ustaleń z Organizatorem oraz warunkuje ją czas pozostały do imprezy;

                                             4.b.viii.      w kolejnym, trzecim kroku system podsumuje złożone zamówienie; w tym miejscu użytkownik potwierdza chęć nabycia biletów oraz poprawność zamówienia, jednocześnie zaznaczając odpowiednie znaczniki przy klauzulach potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz wyraża chęć otrzymania faktury proforma, która załączona będzie w mailu informującym  o dokonaniu rezerwacji;

c.       Sprzedaż w trybie uproszczonym:

                                                    4.c.i.      pojawi się podstrona prezentująca jego opis oraz listę wydarzeń bezpośrednio z nim powiązanych; ponownie wybieramy interesujące nas wydarzenie;

                                                  4.c.ii.      zostanie przedstawiona strona sprzedaży w zależności od specyfikacji wydarzenia podzielona na „wybór automatyczny" i/lub „wybór z planu";

                                                 4.c.iii.      przy opcji wyboru z planu zostanie przedstawiony schemat widowni lub sektorów, obraz czy rysunek odpowiedni dla danej imprezy z podziałem kolorystycznym odzwierciedlającym pułapy cenowe, objaśnione w legendzie;

4.c.iii.1.           na schemacie uwidocznione są wszystkie sektory lub miejsca, jednak te dostępne dla rozróżnienia, oznaczone są odpowiednim kolorem, obszary koloru szarego nie są dostępne;

4.c.iii.2.           po wybraniu fragmentu widowni/sektora czy innej opcji, jeżeli będzie to wynikało ze specyfiki danej imprezy, pojawi się bardziej szczegółowy schemat, uwzględniający stan dostępności miejsc na dany moment odświeżania strony;

4.c.iii.3.           jeżeli w wydarzeniu lub sektorze możliwy jest wybór konkretnych miejsc to dostępne miejsca wraz z przypisanymi do nich numerami zaznaczone będą odpowiednim kolorem, odzwierciedlającym przyporządkowaną cenę i  ich dostępność; w przeciwnym wypadku (sprzedaż bez możliwości wyboru miejsca) pojawi się przycisk umożliwiający dodawanie miejsc do koszyka;

4.c.iii.4.           kliknięcie w wybrane, dostępne miejsce/opcję powoduje umieszczenie odpowiedniego miejsca/opcji w koszyku i wstępne zarezerwowanie biletu (w sprzedaży bez możliwości wyboru miejsca każdorazowe kliknięcie w przycisk powoduje dodanie do koszyka jednego miejsca lub pakietu);

4.c.iii.5.           inni użytkownicy, którzy chcieliby w tym momencie wybrać to miejsce zobaczą je jako niedostępne; miejsce jest przechowywane w koszyku przez czas określony dla danej imprezy - domyślnie jest to 20 minut, po usunięciu z koszyka, miejsce zostaje ponownie udostępnione innym użytkownikom;

                                                 4.c.iv.      w przypadku wyboru automatycznego zostanie wyświetlony formularz uwzględniający stan dostępności miejsc na dany moment odświeżania strony;;

4.c.iv.1.           dalej należy postępować zgodnie z logika zakupów internetowych wybierając odpowiednie opcje w formularzu; jeżeli w danej kategorii cenowej lub sektorze nie ma już wolnych miejsc to w formularzu nie będzie możliwości ich wyboru;

4.c.iv.2.           po wybraniu odpowiednich pozycji w formularzu kliknięcie w przycisk „Dodaj do koszyka" powoduje dodanie do koszyka miejsc wg. wszystkich wybranych w formularzu opcji;

4.c.iv.3.           miejsce jest przechowywane w koszyku przez czas określony dla danej imprezy - domyślnie jest to 20 minut, po usunięciu z koszyka, miejsce zostaje ponownie udostępnione innym użytkownikom;

                                                   4.c.v.      po dodaniu miejsc/produktów do koszyka pojawi się tabela z jego zawartości; w tabeli jest możliwość usuwania miejsc lub zmiany ich kategorii cenowej;

                                                 4.c.vi.      poniżej tabeli koszyka użytkownik akceptuje i potwierdza zapoznanie się z warunkami zakupów w tym niniejszy Regulamin oraz Regulaminy i postanowienia Organizatora zaznaczając odpowiednie znaczniki przy klauzulach; wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;

                                               4.c.vii.      teraz użytkownik wybiera sposób w jaki chce otrzymać bilety/produkty, spośród dostępnych w danym momencie i na danej imprezie; główne dostępne opcje to: wysyłka biletu (wybór sposobu dostawy) oraz wydruk własny biletu (wydruk z systemu KupBilet), dopuszcza się też wydruk własny tak zwanego vouchera wymienialnego w kasie na bilet (również z systemu KupBilet); dostępność poszczególnych opcji otrzymania biletów zależna jest od odrębnych ustaleń z Organizatorem;

                                             4.c.viii.      w kolejnym formularzu użytkownik zaznacza konieczność otrzymania faktury VAT za zakupy oraz wypełnia niezbędne dane do jej otrzymania;

                                                 4.c.ix.      następnie użytkownik wybiera sposób w jaki chce dokonać płatności za bilety, spośród dostępnych w danym momencie; dostępność rodzajów płatności oraz poszczególnych kanałów płatności natychmiastowych zależna jest od osobnych ustaleń z Organizatorem oraz warunkuje ją czas pozostały do imprezy;

                                                   4.c.x.      po sprawdzeniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk „Potwierdź i zapłać"; pojawi się wówczas podsumowanie zakupów; które należy zatwierdzić klikając w „Potwierdź i zapłać" poniżej podsumowania;

                                                 4.c.xi.      w zależności od wybranej opcji płatności, proces rezerwacji biletów może zakończyć się w tym miejscu wygenerowaniem potwierdzenia dokonania rezerwacji lub w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem zewnętrznego operatora użytkownik zostanie przeniesiony do kolejnej podstrony umożliwiającej dokonanie płatności on-line;

d.       w przypadku opcji płatności za pośrednictwem zewnętrznego operatora, po zakończeniu procesu rezerwacji, użytkownik dalej winien postępować zgodnie z poleceniami tego operatora, ukazującymi się na ekranie, celem dokonania płatności on-line za pośrednictwem odpowiednich, dostępnych narzędzi płatniczych; zaniechanie lub ominięcie tych procedur i wykonanie płatności w inny sposób niż początkowo zdeklarowany, skutkować może utratą rezerwacji;

e.       aby otrzymać zamówione bilety należy uiścić  odpowiednią opłatę, w sposób jaki został zdeklarowany podczas składania zamówienia, przy wyborze opcji zwykłego przelewu, dyspozycji należy dokonać na konto Organizatora, zgodnie z wytycznymi z systemu KupBilet, otrzymanymi wraz z potwierdzeniem dokonania rezerwacji na podany w systemie adres e-mail, przy wyborze innych sposobów płatności, użytkownik zostanie poinformowany odpowiednimi komunikatami o kolejnych właściwych krokach jakie winien wykonać; w przypadku wyboru płatności natychmiastowych, przejście do wyboru kanału płatności, jest również potwierdzeniem dokonania rezerwacji;

f.        podczas wykonywania przelewów zwykłych, gdzie nie występuje pośrednik w płatnościach narzucający tytuł przelewu, użytkownik powinien wpisać w tym miejscu swój identyfikator (login) w systemie oraz kod rezerwacji, celem zidentyfikowania przelewu;

g.       otrzymanie przez Organizatora na jego konto bankowe wpłaty w wysokości nie niższej od wymaganej oznacza potwierdzenie zakupu biletów;

h.       po potwierdzeniu przez system dokonania przez użytkownika zakupu biletów, otrzyma on na adres e-mailowy znajdujący się w bazie danych systemu, informację o zaksięgowaniu wpłaty(odpowiedzialność za aktualność i prawidłowość adresu – ze względu na możliwość jego edytowania przez użytkownika – spoczywa na użytkowniku), co umożliwi użytkownikowi sprawdzenie czy dokonana wpłata została uwzględniona;

i.         ze względu na różnorodność zasad funkcjonowania różnych systemów przyjmowania wpłat w Internecie - wprowadzenie danej formy regulowania zapłaty nie będzie dodatkowo opisywane w niniejszym Regulaminie, a do użytkownika będzie należało zapoznanie się z odpowiednimi zasadami. KupBilet nie odpowiada za ewentualne nieprawidłowe działania takich systemów;

j.         dalsze czynności dystrybucyjne są realizowane po potwierdzeniu w systemie wpłaty dokonanej przez użytkownika;

k.       w przypadku wyboru przez użytkownika wydruku własnego, jako sposobu odbioru jest on wyłącznie odpowiedzialny za dokonanie takiego wydruku; KupBilet zastrzega, iż wydruk własny może zostać udostępniony w terminie późniejszym, jednak nie później niż na 3 dni przed planowanym wydarzeniem. Organizator może ustalić własne zasady dystrybucji biletów, informacja taka znajdzie się wtedy na stronie konkretnej imprezy Organizatora.

l.         przyjmuje się, że jeżeli użytkownik miał aktywną opcję samodzielnego wykonania wydruku własnego, a nie uczynił tego z przyczyn leżących po stronie użytkownika, to dostawa biletu została wykonana; KupBilet nie odpowiada za niewydrukowanie, bądź nieprawidłowe wydrukowanie przez użytkownika udostępnionego biletu;

m.     rezerwacja łączona - w określonych przypadkach możliwe jest połączenie kilku rezerwacji w jedną wysyłkę; w takim przypadku jedna z rezerwacji staje się rezerwacją prowadzącą, do której dołączyć można kolejne rezerwacje; od tego momentu taka grupa rezerwacji traktowana jest jak jedna; w ramach połączonych rezerwacji nie można skasować rezerwacji prowadzącej.

5.         Odpłatna zmiana danych osobowych na biletach (w przypadku biletów imiennych) jest możliwa tylko w określonym czasie, zależnym od aktualnego statusu rezerwacji:

a.       przy opcji wysyłki biletów zmiany takie możliwe są jedynie dla statusów rezerwacji: ZAREZERWOWANE i ZAPŁACONE, w kolejnych etapach zmiany nie są możliwe;

b.       przy opcji wydruku własnego biletów lub voucherów zmiany możliwe są jedynie dla statusu ZAREZERWOWANE, w kolejnym etapie zmiany nie są możliwe;

c.       W wybranych  imprezach dopuszcza się zmianę danych osobowych po terminach opisanych w a. oraz b. powyżej co jest osobno opisane w opisie wydarzenia i wiąże się z potrzebą odbioru „Zaświadczenia o zmianie danych osobowych". Sposób odbioru zaświadczenia opisany jest w e-mailu potwierdzającym zmianę.

6.         Raz wybranych miejsc w dokonanej rezerwacji nie można zmienić; rezerwacje można usunąć do momentu zmiany statusu rezerwacji na ZAPŁACONE; Po zmianie statusu rezerwacji na ZAPŁACONE usunięcie rezerwacji jest niemożliwe;

7.         Organizator może ustalić inne zasady dotyczące kwestii opisanych w ustępach 5 i 6; w takim przypadku szczegóły tych ustaleń zostaną umieszczone przy opisie danej imprezy;

8.         KupBilet dostarcza użytkownikowi w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia, informacji dotyczących:

a.       - głównych cech świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

b.       - łącznej ceny lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia na to nie pozwala - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;

c.       - minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy.

9.         KupBilet przekazuje użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje:

a.       - informacje określone w art. 12 Ustawy (3), chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy;

10.     W przypadku dokonania przez użytkownika kilku rezerwacji, wpływające środki księgowane będą zgodnie z tytułem przelewu zawierającym identyfikator (login) w systemie oraz kod rezerwacji, w przypadku braku pełnego i jednoznacznego opisu wpłaty, wpływy będą księgowane do rezerwacji według kolejności ich dokonania, począwszy od najwcześniejszej.

11.     Użytkownik staje się posiadaczem praw do zarezerwowanych biletów w momencie  zmiany statusu odpowiedniej rezerwacji na ZAPŁACONE. KupBilet nie odpowiada za skutki zdarzeń uniemożliwiających bądź opóźniających nadanie powyższego statusu, w szczególności za usunięcie nieopłaconych rezerwacji. 

12.     Zakazana jest odsprzedaż biletów lub karnetów po cenie wyższej niż wydrukowana na bilecie. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży.

a.       KupBilet.pl informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2019.821 t.j.): "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie  sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny." Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.

b.       KupBilet.pl zastrzega sobie  prawo do usuwania kont użytkowników i/lub zamówień w których użytkownicy podają nieprawdziwe dane osobowe lub zachodzi podejrzenie zakupu w celu dalszej odsprzedaży. W razie braku wyjaśnienia ze strony użytkownika konta mogą być blokowane, a zamówienia anulowane.

13.     KupBilet.pl ostrzega, że kupno biletów lub karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Wydarzeniu.

14.     Organizator danej imprezy honorował będzie wyłącznie bilet lub karnet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet lub karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.

15.     Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, KupBilet.pl zastrzega możliwość sporządzenia i wysyłki faktur w dowolnym formacie m. in. w formacie PDF na adres e-mail Użytkownika.

16.     Podczas dokonywania rezerwacji w systemie zabrania się korzystania z automatów lub programów wykorzystujących sztuczną inteligencję, które ingerują w działanie oprogramowania w celu automatycznego dokonania rezerwacji w systemie, niezależnie od tego czy zostały zakupione komercyjnie czy opracowane przez osobę prywatną. System kontroluje i weryfikuje proces składania rezerwacji oraz zakupu biletów. W razie stwierdzenia, że dana rezerwacja lub zakup przeprowadzono przy pomocy specjalnie skonstruowanego oprogramowania do składania rezerwacji, dokonywania zakupów, lub w dowolny inny sposób, który zaburza normalne funkcjonowanie systemu, w szczególności poprzez ograniczenie innym osobom swobody nabywania biletów w normalnym trybie, System ma prawo anulowania danego zamówienia, zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, który złożył dane zamówienie. W przypadku otrzymania wpłaty za rezerwację dokonaną przy pomocy automatu, zwrot należności nastąpi tylko na rzecz zarejestrowanego użytkownika, którego tożsamość można potwierdzić. Zwrot należności na rzecz użytkownika zablokowanego konta z powyższego powodu może nastąpić tylko po zatwierdzeniu przez System tożsamości użytkownika na podstawie czytelnego skanu lub zdjęcia dowodu osobistego osoby podającej się za użytkownika.

17.     W związku z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi stanu epidemii Użytkownik w trakcie procesu rezerwacji może zostać poproszony o złożenie:

a.       oświadczenia o objęciu pełnym szczepieniem przeciwko COVID-19 Użytkownika oraz/lub wskazanych przez niego osób (oświadczenie dobrowolne);

b.       oświadczenia o zakupie biletów na mecz wyłącznie dla osób z pełnym szczepieniem przeciwko COVID-19, w przypadku, gdy aktualny, zgody z przepisami prawa, limit miejsc dla osób niezaszczepionych został przekroczony (oświadczenie dobrowolne, jednak niezbędne podczas zakupu biletów przy przekroczonym limicie).

18.     Każda osoba dokonująca zakupu biletów, akceptuje ryzyko związane z COVID-19, w tym możliwość zakażenia się i konsekwencje dla zdrowia lub życia. Zakupu biletu i wejścia na Stadion Użytkownik dokonuje na własną odpowiedzialność.

§ 4. Dystrybucja biletów

1.         Dystrybucja biletów zostanie rozpoczęta (niezależnie od wybranej formy odbioru/ dostawy) po upływie ustalonego czasu od zamknięcia etapu rezerwacji. Dokładne terminy rozpoczęcia dystrybucji będą podawane przy opisie danej imprezy. Wcześniejsze otrzymanie biletów nie jest możliwe. Użytkownik może śledzić status swojej rezerwacji po zalogowaniu się w systemie. Opis tego statusu będzie jednoznacznie informował użytkownika o stanie jego rezerwacji. Wszelkie zmiany adresu wysyłkowego są możliwe jedynie dla statusów: ZAREZERWOWANE oraz ZAPŁACONE. W przypadku pozostałych statusów zmiany adresu wysyłki będą bezskuteczne dla danej rezerwacji.

2.         KupBilet na stronach internetowych, przy opisie danej imprezy, wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania.  
Standardowo opcja dostawy za pośrednictwem poczty jest dostępna do 2 tygodni przed imprezą, natomiast opcja dostawy za pośrednictwem firmy Kurierskiej jest dostępna do 10 dni przed imprezą, opcja dostawy  w formie wydruku własnego, dostępna jest do dnia imprezy włącznie. Generalnym założeniem jest zachowanie okresu wyprzedzenia pomiędzy dokonaniem wysyłki a datą imprezy, tak aby użytkownik miał realną szansę otrzymania biletów przed imprezą, występujące w tym okresie dni świąteczne czy inne okoliczności (dni wolne od pracy), które mogłyby mieć wpływ na terminowość dostawy przez firmę zewnętrzną, mogą spowodować korektę powyższych terminów.

3.         W sytuacji w której, zaistnieje ryzyko, iż użytkownik nie otrzyma swoich biletów na czas poprzez wybraną przez siebie formę dostawy, KupBilet może zmienić formę dostawy na taką, która umożliwi dostawę biletów użytkownikowi na czas, o czym użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Jeśli w wyniku takiej zmiany KupBilet nie poniesie dodatkowych kosztów dostawy i powstanie dodatnia różnica w kosztach dostawy, po pomniejszeniu jej o koszt nowej formy dostawy, zostanie ujawniona jako nadpłata na koncie użytkownika względem danego Organizatora.

4.         Zmiana formy dostawy nie jest zmianą umowy. W sytuacji, gdy przesyłka z biletami wróci do KupBilet, z powodu niedokonania doręczenia z przyczyn leżących po stronie użytkownika, wówczas KupBilet podejmie działania, aby umożliwić użytkownikowi otrzymanie biletów przed imprezą. Forma ponownego doręczenia zależna będzie od konkretnej sytuacji, czasu pozostałego do imprezy oraz dostępnych form biletów na daną imprezę. O formie i szczegółach (np. czasie i miejscu) użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

5.         Niedoręczenie przesyłki z przyczyn leżących po stronie użytkownika (np. podania niepełnych lub nieprawidłowych danych adresowych) skutkować będzie obciążeniem kosztami ewentualnego ponownego doręczenia. Organizator zastrzega, że ponowne nadanie przesyłki nie może odbywać się w formie wysyłki pobraniowej.

6.         W przypadku opcji wydruku własnego lub odbioru w dniu imprezy, KupBilet nie ponosi odpowiedzialności za niewydrukowanie lub nieodebranie przez użytkownika biletów, z przyczyn leżących po stronie użytkownika.

7.         Dystrybucja biletów jest realizowana w sposób wybrany przez użytkownika w momencie dokonywania rezerwacji. Raz wybranej metody dostarczenia użytkownikowi biletów nie można zmienić, jednak KupBilet dołoży wszelkich starań aby nieprzewidziane sytuacje były rozstrzygane na korzyść użytkownika (o ile będzie to możliwe bez ponoszenia przez KupBilet kosztów z tego tytułu). Jeżeli użytkownik dokonał połączenia rezerwacji, a przynajmniej jedna z nich nie została prawidłowo opłacona, to realizacja wysyłki całej grupy połączonych rezerwacji zostanie wstrzymana, aż do pełnej zapłaty lub skasowania nieopłaconych rezerwacji przez użytkownika lub system (nie dotyczy rezerwacji prowadzącej).

8.         W przypadku wyboru wydruku własnego jako sposobu dystrybucji KupBilet nie wysyła do użytkownika biletów w postaci materialnej, tym samym dystrybucję biletów w formie wydruku własnego uznaje się za dokonaną w momencie zmiany statusu rezerwacji na ZAPŁACONA: MOŻNA WYDRUKOWAĆ BILETY, niezależnie od tego czy użytkownik fizycznie wydrukował udostępniony bilet.

9.         Szczegóły dotyczące każdego z możliwych w danej sytuacji sposobów dystrybucji będą dostępne dla użytkownika w momencie wyboru danego sposobu dystrybucji.

10.     W razie wybrania przez użytkownika anonimowego trybu rejestracji, jedyną dostępną formą dystrybucji nabytych biletów może być wydruk własny lub odbiór osobisty, w punkcie który zostanie do tej czynności wybrany lub wyznaczony dla danej imprezy. Warunkiem otrzymania biletów jest w tej sytuacji podanie numeru odbiorczego oraz – na żądanie obsługujących proces wydawania biletów – kodu rezerwacji, na podstawie którego została dokonana wpłata za zarezerwowane bilety, w przypadku dostępności wydruku vouchera, otrzymanie biletów możliwe będzie za okazaniem niniejszego vouchera. W razie niezgodności ze sobą obu informacji bilety mogą nie zostać wydane.

11.     W zakresie poszczególnych sposobów dystrybucji biletów użytkownik będzie otrzymywał stosowne instrukcje pocztą elektroniczną. Stosowanie się do tych instrukcji pozwoli użytkownikowi na bezpieczne nabywanie biletów przy użyciu systemu. W celu umożliwienia użytkownikowi interweniowania w sprawie przesyłki w firmie mającej ją dostarczyć, KupBilet umieści w systemie informacje niezbędne do poszukiwania przesyłki przez użytkownika. Informacja taka zostanie również wysłana do użytkownika listem elektronicznym, jednak KupBilet nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez użytkownika takiego e-maila.

12.     Podczas dokonywania rezerwacji w systemie zabrania się korzystania z automatów lub programów wykorzystujących sztuczną inteligencję, które ingerują w działanie oprogramowania w celu automatycznego dokonania rezerwacji w systemie, niezależnie od tego czy zostały zakupione komercyjnie czy opracowane przez osobę prywatną. KupBilet.pl kontroluje i weryfikuje proces składania rezerwacji oraz zakupu biletów. W razie stwierdzenia, że dana rezerwacja lub zakup przeprowadzono przy pomocy specjalnie skonstruowanego oprogramowania do składania rezerwacji, dokonywania zakupów, lub w dowolny inny sposób, który zaburza normalne funkcjonowanie systemu, w szczególności poprzez ograniczenie innym osobom swobody nabywania biletów w normalnym trybie, KupBilet.pl ma prawo anulowania danego zamówienia, zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, który złożył dane zamówienie. W przypadku otrzymania wpłaty za rezerwację dokonaną przy pomocy automatu, zwrot należności nastąpi tylko na rzecz użytkownika zarejestrowanego w trybie pełnym. Zwrot należności na rzecz użytkownika zablokowanego konta z powyższego powodu może nastąpić tylko po zatwierdzeniu przez KupBilet.pl tożsamości użytkownika. Weryfikacja tożsamości użytkownika odbywa się za pomocą zadaniu kilku pytań, na które odpowiedzi będzie znał właściciel konta.

13.     KupBilet z ważnych przyczyn w ramach danej imprezy może zaproponować użytkownikowi systemu inne miejsca od faktycznie zarezerwowanych, a w razie braku zgody na zmianę KupBilet ma prawo odstąpić od umowy za zwrotem użytkownikowi systemu dokonanej wpłaty. Z ważnych i niezależnych od KupBilet przyczyn skutkujących niemożliwością zapewnienia użytkownikowi systemu zarezerwowanego, ani żadnego innego miejsca przez KupBilet może on również w każdym czasie odstąpić od umowy za zwrotem użytkownikowi systemu dokonanej wpłaty.  

14.     Jako że KupBilet nie jest organizatorem imprez i wykonuje wyłącznie czynności w zakresie obsługi rezerwacji i dystrybucji biletów, zastrzega iż wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące danej imprezy, lecz nie związane z powyższymi czynnościami (jeżeli w niniejszym Regulaminie nie wskazano odmiennie) należy kierować wyłącznie do Organizatora danej imprezy.

§ 5. Warunki finansowe

15.     Korzystanie z systemu jest bezpłatne do momentu dokonania przez użytkownika jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Organizatora lub dokonania płatności w jakiejkolwiek innej dopuszczonej przez system formie. Dopuszcza się jednak aby niektóre z opcji dostępnych w systemie były dodatkowo płatne na warunkach określonych w danej opcji.

16.     Konsument potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty poprzez użycie przycisku "KupBilet"

17.     Użytkownik dokonuje wpłaty (lub reguluje należność w inny sposób) w wysokości będącej sumą następujących składników:

a.       łączna wartość zarezerwowanych miejsc w cenach ustalonych przez Organizatora;

b.       koszt rezerwacji zależny od ilości zarezerwowanych miejsc;

c.       koszt dystrybucji w wysokości zależnej od wybranego sposobu odbioru biletów;

d.       koszt operacyjny;

e.       ewentualnie inne jasno określone opłaty;

18.     KupBilet na stronach internetowych wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o akceptowanych sposobach płatności.

19.     Koszty dokonania zapłaty ponosi użytkownik.

20.     Sposób dokonywanej płatności ma wpływ na termin jej zaksięgowania w systemie; KupBilet udostępnia poszczególne kanały płatności w zależności od czasu jaki pozostał do imprezy, finalnie pozostawiając jedynie natychmiastowe. 

21.     KupBilet dokonuje stosownego rozliczenia z Organizatorem na mocy osobnej umowy.

22.     Dokonanie wpłaty w dniu dokonania rezerwacji gwarantuje użytkownikowi udział w imprezie, na którą opłacił w ten sposób zarezerwowane miejsca. Jednak, KupBilet ani Organizator nie gwarantują, iż w razie dotarcia wpłaconych środków później niż w terminie ważności rezerwacji (która wynosi min. 12 godzin), użytkownik będzie mógł uczestniczyć w imprezie na miejscach, które zarezerwował.

23.     W razie dokonania przez użytkownika zapłaty bez wskazania kodu rezerwacji i/lub loginu - ewentualne zaliczanie takiej wpłaty na poczet posiadanych przez użytkownika niezapłaconych rezerwacji będzie dokonywane (o ile w ogóle będzie możliwe ustalenie komu przyporządkować taką zapłatę) począwszy od najwcześniej dokonanej rezerwacji.

24.     W razie powstania nadwyżki na korzyść użytkownika, KupBilet ujawni wartość tej nadwyżki w systemie i/lub przekaże Organizatorowi informację o zaistniałej sytuacji. Użytkownik posiadający nadwyżkę ma możliwość wnioskowania o jej zwrot poprzez spełnienie wymagań wynikających z przepisów podatkowych oraz wypełnienie on-line odpowiedniego formularza z podaniem numeru konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot przedmiotowej nadwyżki. Niewypełnienie formularza zwrotu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika woli pozostawienia nadwyżki do zaliczenia na poczet późniejszych rezerwacji dokonanych w systemie przez użytkownika na imprezę danego Organizatora. Zwrot zostanie dokonany krajowym przelewem bankowym przez KupBilet lub Organizatora w zależności od szczegółów transakcji, której zwracana nadwyżka dotyczy.

25.     Wszelkie zwroty i uzgodnienia sald będą dokonywane w ciągu 30 dni, od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

26.     W razie dokonania przez użytkownika bądź osobę niebędącą użytkownikiem systemu na konto Organizatora jakiejkolwiek wpłaty, niewynikającej z dokonanej rezerwacji, ani niestanowiącej wpłaty z tytułu funkcjonowania systemu – KupBilet lub Organizator dokona zwrotu tej wpłaty, pomniejszonej o koszty dokonania jej zwrotu w najtańszy dostępny sposób, na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu. 

27.     W przypadku odwołania imprezy lub przeniesienia jej na inny termin użytkownik może  wystąpić z wnioskiem o zwrot wpłaconych kwot, w sposób wskazany w § 6 niniejszego Regulaminu.

28.     Zwrotowi z ust. 13 podlega wyłącznie pełna kwota uiszczona za bilet. Zwrotowi nie podlegają dodatkowe koszty płatności, opłaty manipulacyjne oraz koszty dostawy biletów.

29.     Realizując zwroty zagraniczne, od zwrotu potrącana jest kwota 5 zł, a od zwrotów krajowych kwota 1 zł tytułem kosztów przelewu.

30.     W przypadku przeniesienia imprezy na inny termin, gdy na koncie użytkownika pojawiła się nadpłata, może on ubiegać się o jej zwrot. Roszczenie to przedawnia się zgodnie z terminami wskazanymi w Kodeksie cywilnym.

§ 6. Rezygnacja z biletów

1.         Rezygnacja z zarezerwowanych biletów jest możliwa dopóki status w systemie nie zmieni się na ZAPŁACONE.

2.         KupBilet nie przyjmuje zwrotów opłaconych biletów, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 5 ust. 13 oraz §6 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

3.         Użytkownik systemu KupBilet nie ma prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży po opłaceniu biletów zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy (3).

4.         Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu biletu za zwrotem jego ceny, w sytuacji, gdy dojdzie do istotnej zmiany terminu imprezy (tj. ponad 2 godziny), jej odwołania, wydania zakazu udziału publiczności, czyli z przyczyn niezależnych od użytkownika, z zastrzeżeniem treści ust. 12 - 14.

5.         Użytkownik winien złożyć oświadczenie o zwrocie biletu w terminie 14 dni od pierwotnej daty imprezy lub w terminie wskazanym przez Organizatora, jeśli inny termin był podany przy konkretnej imprezie. Oświadczenie może być wysłane poprzez system. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Po upływie ww. terminu bilet zachowuje swoją ważność na nowy termin imprezy i nie podlega zwrotowi.

6.         KupBilet po otrzymaniu oświadczenia w formie elektronicznej użytkownika przesyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia na trwałym nośniku

7.         Wniesione: koszty rezerwacji i inne opłaty nie będą zwracane.

8.         W przypadku zwrotów wpłat dokonanych poprzez zewnętrzne systemy płatności, koszty wykonania tych operacji, leżące po stronie użytkownika, również nie będą zwracane.

9.         Wszelkie zwroty realizowane na rzecz użytkownika systemu będą dokonywane jedynie w przypadku dokonania pełnej rejestracji pozwalającej na jednoznaczną identyfikację danych osobowych i adresowych użytkownika systemu, a w przypadku rejestracji anonimowej po dokonaniu przez użytkownika systemu uzupełnienia swych danych wymaganych przez tryb pełny w sposób, o którym mowa wyżej.

10.     KupBilet zastrzega, iż w przypadku gdy dane użytkownika występującego o zwrot, budzą wątpliwości (np.: niezgodność  danych użytkownika występującego o zwrot i dokonującego rezerwacji), przed wykonaniem zwrotu KupBilet może  przeprowadzić weryfikacje danych użytkownika poprzez zadanie kilku pytań, na które powinien umieć odpowiedzieć właściciel konta.

11.     Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jednak nie ujmuje to prawu użytkownika do przekazania praw wynikających z nabycia biletów innej osobie, za wyjątkiem biletów imiennych lub gdy Organizator postanowi inaczej. W każdym przypadku użytkownik przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikające z takiego przekazania.

12.     Organizator może ustalić własne warunki dotyczące zwrotów oraz przekazywania biletów imiennych. W takim przypadku odpowiednie informacje znajdą się w opisie danej imprezy.

13.      KupBilet wskazuje, że podmiotem odpowiedzialnym w zakresie zwrotu biletów jest Organizator. Wobec powyższego KupBilet związany jest oceną Organizatora co do zaistnienia przesłanek dokonywania zwrotu biletów, wskazanych w ust.4. W sytuacji gdy Organizator poinformuje KupBilet, iż nie zachodzą podstawy do zwrotu biletów za daną imprezę lub nie przekaże na jego rzecz odpowiednich środków finansowych pozwalających na dokonanie zwrotów, KupBilet niezwłocznie poinformuje o tym użytkownika. W takim przypadku wszelkie reklamacje i żądania z tytułu zwrotu biletów należy kierować do Organizatora.

14.     Organizator może ustalić odmienne zasady zwrotu biletów, informacja taka znajdzie się wtedy na stronie konkretnej imprezy Organizatora w systemie KupBilet. Zasady te znajdą zastosowanie dla użytkownika w zakresie w jakim są korzystniejsze od odkreślonych w niniejszym Regulaminie.

§ 7. Reklamacje związane z systemem

1.         Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu. Do reklamacji należy dołączyć opis zaistniałej sytuacji.

2.         W każdym innym wypadku stroną, do której należy złożyć reklamację jest Organizator.

3.         KupBilet obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które KupBilet odpowiedzialności nie ponosi.

4.         Zakres odpowiedzialności KupBilet z tytułu nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem systemu jest zależny od okoliczności i będzie rozpatrywany z zachowaniem dbałości o interesy stron.

5.         Reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu imprezy oraz wszelkich sytuacji mających miejsce podczas Imprezy, powinny być zgłaszane przez Użytkownika w trybie wskazanym w Regulaminie Imprezy lub bezpośrednio do Organizatora Imprezy. KupBilet w przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej danej Imprezy, przekaże reklamację do Organizatora.

6.         Wszelkie reklamacje należy zgłaszać natychmiast po zaistnieniu podstawy do jej zgłoszenia, przy czym reklamacje dotyczące braku miejsca uwidocznionego na bilecie z jednoczesnym brakiem możliwości zajęcia innego, nie gorszego miejsca, muszą być udokumentowane  w sposób nie budzący wątpliwości. Dopuszcza się udokumentowanie w formie zdjęcia z aparatu fotograficznego, z telefonu z funkcją aparatu fotograficznego, oświadczenia osoby reprezentującej Organizatora. KupBilet nadmienia, iż wszystkie dokumentacje w tej kwestii były uznawane za dowody niebudzące wątpliwości. KupBilet nie odpowiada za skutki działań Organizatora i osób reprezentujących go w zakresie dostępnych i zajmowanych miejsc na widowni, chyba że wynikają one z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez KupBilet.

7.         Reklamacja złożona bez udokumentowania faktu skorzystania z systemu i dokonania zapłaty nie podlega rozpatrzeniu.

8.         W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji użytkownik zobowiązany jest do spełnienia wymagań wynikających z przepisów podatkowych oraz wypełnienie on - line odpowiedniego formularza z podaniem numeru konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot wpłaty, której dotyczy reklamacja.

9.         W żadnym wypadku KupBilet nie jest zobowiązany do wydania duplikatów biletów.

10.     Reklamacje można składać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia imprezy, której reklamacja dotyczy. Reklamacja, która wpłynie po tym terminie może nie zostać przyjęta.

11.     KupBilet nie ponosi odpowiedzialności z tytułu, niezgodności działania systemu, wynikającego z niestandardowych (nie spełniających wymagań o których mowa w §1 ust. 3) ustawień konfigurujących komputer użytkownika  i związanych z nimi nieprawidłowości rezerwacji i dystrybucji biletów.

12.     Reklamacje rozpatrywane będą po ich otrzymaniu na piśmie bądź drogą elektroniczną, z zachowaniem należytej staranności i bez zbędnej zwłoki.

13.     Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie chyba, że okoliczności mogące mieć wpływ na jej rozpatrzenie wymagają dokonania dodatkowych czynności. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w terminie 30 dni od jej otrzymania. Użytkownik otrzyma odpowiedź na reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej.

14.     KupBilet nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego działania stron pośredniczących w przekazywaniu wpłat z tytułu dokonanych rezerwacji, w tym także za wynikające z tego usunięcie nieopłaconych rezerwacji. 

§ 8. Sprzedaż towarów

1.       Za pośrednictwem systemu użytkownik może dokonywać także zakupu towarów oferowanych przez Kupbilet. Do obsługi systemu w tej kwestii stosuje się odpowiednio postanowienia § 3 niniejszego Regulaminu.

2.       Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy poprzez  e-mail

3.       Do płatności za towary odpowiednio stosuje się postanowienia § 5

4.       Wysyłka towarów następuje za pośrednictwem  firmy kurierskiej DPD. Aktualne ceny dostawy będą podawane na stronie KupBilet oraz w trakcie transakcji. Szacunkowy czas wysyłki będzie podawany na stronie danego produktu.

§ 9. Reklamacja towarów – uprawnienia konsumenta z tytułu rękojmi

1.       Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady nabytych od KupBilet towarów.

2.       Klient powinien złożyć KupBilet oświadczenie w sprawie reklamacji w formie elektronicznej. Oświadczenie powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację klienta, opis lub zdjęcia stwierdzonej wady oraz żądanie. Po otrzymaniu oświadczenia KupBilet wskaże klientowi, czy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie odesłanie towaru na adres Spółki.

3.       KupBilet zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację konsumenta w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź będzie przekazana na trwałym nośniku tj. w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość mailowa lub komunikat w systemie).

4.       KupBilet, uznając reklamację, usunie wadę towaru lub zwróci klientowi pieniądze, w trybie § 11 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Klient nie będący konsumentem może żądać od KupBilet jedynie usunięcia wady rzeczy. Jeśli nie będzie to możliwe, KupBilet uznając reklamację dokona zwrotu pieniędzy.

5.       KupBilet nie udziela gwarancji na sprzedawane towary. Jeżeli producent towarów będzie udzielał własnej gwarancji, informacja taka zostanie umieszczona przy danym produkcie. W tej sytuacji klient może skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji przysługujących mu bezpośrednio w stosunku do producenta lub z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących mu w stosunku do KupBilet, jako sprzedawcy.

§ 10. Odstąpienie od umowy i zwrot towarów

1.       Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu towarów w terminie 14 dni od dostarczenia towaru bez podania przyczyny.

2.       Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje w przypadku zakupu towarów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (3). Kupbilet będzie udostępniał stosowną informację o braku prawa do odstąpienia od zawieranej umowy w toku transakcji zakupu danego towaru. Konsument będzie musiał potwierdzić zapoznanie się z taką informacją przed przejściem do następnego etapu transakcji.

3.       Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu poprzez formularz udostępniony w systemie.

4.       W przypadku złożenia oświadczenia przez formularz KupBilet prześle konsumentowi potwierdzenia otrzymania oświadczenia.

5.       Konsument zobowiązany jest do przesłania towaru na adres Spółki w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Koszty tej przesyłki pokrywa konsument.

6.       KupBilet nie realizuje wymian towaru. W tym celu należy odstąpić od poprzedniej umowy a następnie złożyć odrębne zamówienie na nowy produkt.

7.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

§ 11. Zwrot środków

1.       W przypadku skutecznego odstąpienia do umowy KupBilet niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jednakże KupBilet może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.       KupBilet dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 12. Ochrona danych osobowych

1.       Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Spółka. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Obowiązku informacyjnym oraz Polityce Prywatności. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu i są jego integralną częścią.

2.       Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu wykonania umowy kupna-sprzedaży prawa do uczestniczenia w imprezie Organizatora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także w celach obsługi zwrotów i reklamacji w związku z zawartą umową, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO. Dane osobowe użytkowników ubiegających się o skorzystanie z ulgi na zakup biletu oraz ze specjalnie przystosowanego dla nich miejsca (informacje o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda użytkownika). Ewentualnie dane użytkowników mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z niniejszą umową, rozumianą jako niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

3.       Dane osobowe użytkowników i osób dla których rezerwowane są bilety, dotyczące zaszczepienia przeciwko COVID-19 przetwarzane są w związku z udziałem w imprezie, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz na podstawie ustaw i rozporządzeń dotyczących epidemii COVID-19 m.in. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO).

4.       Odbiorcami danych osobowych użytkowników mogą być organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, w tym na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Organizatorzy imprez w rozumieniu § 1 ust. 1 lit. c niniejszego Regulaminu (jeśli Organizatorem nie jest administrator), firmy kurierskie oraz banki – w zakresie zwrotu nienależnych świadczeń. Ponadto dane użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, obsługującym Kupbilet, podmiotom odpowiedzialnym za organizację imprezy, w tym za przygotowanie stref biznesowych oraz obsługę bramek wejściowych na imprezę, podmiotom świadczącym usługi drukarskie, podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia roszczeń przez administratora z tytułu zawartej z użytkownikiem umowy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 10 Ustawy (5), dane identyfikujące osoby uczestniczące w meczu piłki nożnej, w zakresie określonym w art. 13 ust. 9 tej Ustawy są przekazywane do systemów, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 2a tej Ustawy oraz w celu weryfikacji, czy osoby przypisane do biletów nie są objęte zakazem stadionowym.

5.       Dane osobowe użytkowników i innych osób będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, obsługi reklamacji i zwrotów, a także do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych, w tym w szczególności przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Dane dotyczące zdrowia (informacja o objęciu szczepieniem) będą przechowywane wyłącznie na potrzeby organizacji wydarzenia, po jego zakończeniu przechowywanie wspomnianych informacji jest możliwe wyłącznie w celach archiwalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących epidemii COVID-19.

6.       Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy, a także umożliwienia osobie przypisanej do biletu uczestnictwo w imprezie.

7.       W przypadku wskazania przez użytkownika danych osobowych osób trzecich na formularzu zgłoszeniowym (tzw. "bilet dla przyjaciela"), użytkownik oświadcza, że powiadomił przyjaciela, w którego imieniu kupuje bilet, że wykorzystuje on jego dane osobowe w celach zakupu biletu.

8.       Zakres danych niezbędnych do zakupu biletu, który musi podać użytkownik w przypadku wskazania danych osobowych osób trzecich na formularzu zgłoszeniowym, to imię, nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.

9.       Do osoby trzeciej, w której danych posiadanie dostał się administrator na podstawie ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu, analogiczne jak dla użytkownika zastosowanie znajdą ust. 1-6 niniejszego paragrafu.

§ 13. Postanowienia końcowe

1.         Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są dokonywane przez KupBilet, a zarejestrowani użytkownicy otrzymują informację o zmianach pocztą elektroniczną lub poprzez informację umieszczoną na stronie, widoczną po zalogowaniu a przed złożeniem zamówienia, wymagającą potwierdzenia zapoznania się z nią. Regulamin wejdzie życie po 7 dniach od opublikowania informacji przez KupBilet. Do zamówień złożonych przed zmianą niniejszego regulaminu stosuje się dotychczasowe przepisy regulaminu.

2.         KupBilet zastrzega, że nie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację imprezy, nie ponosi też odpowiedzialności za zmianę daty, godziny, miejsca czy odwołanie imprezy. W związku z powyższym KupBilet jako pośrednik w sprzedaży biletu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które poniósł użytkownik w związku z imprezą, na którą zakupił bilet, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty i straty poniesione przez użytkownika w związku z realizacją imprezy, jej zmianami, odwołaniem lub organizacją. Wszelkie roszczenia w powyższym zakresie powinny być kierowane do Organizatora.

3.         Spory pomiędzy KupBilet a użytkownikiem systemu będą poddane do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.

4.         Właścicielem niniejszego Regulaminu jest Spółka. Wykorzystanie jakiejkolwiek jego części bez pisemnej zgody Spółki jest zabronione.The administrator of your personal data is Ticketing System Spółka z o.o., with its registered seat at Bytom, ul. Bernardyńska 1, KRS 0000402436, NIP(Tax no.) 6263006457, REGON 242784072.

COPYRIGHT 2011-2009. Trademarks TickEventum, KupBilet.pl i EprintON are managed by FINCERTO Sp. z o.o. Share Capital: 50.000,00 zł;
KRS nr 0000159398 (Regional Court Katowice-Wschod in Katowice);